Advocatenkantoor Van Engelen

advocatenkantoor Van Engelen

model opdrachtbevestiging

Model Opdrachtbevestiging

Geachte heer/mevrouw,

U heeft mij op [..datum..] de opdracht verstrekt om [.. omschrijving aard en omvang van de opdracht..]. Thans bericht ik u dat ik deze opdracht aanvaard en in verband daarmee graag het volgende met u overeen kom:

Uitvoering opdracht

 1. De door mij in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen tot het resultaat te leiden, dat [.. verrichte werkzaamheden..].
 2. Ik zal mij inspannen om dit resultaat te bereiken maar garandeer niet, dat dit resultaat zal kunnen worden bereikt.
 3. Ik zal de opdracht persoonlijk uitvoeren, met dien verstande dat ik onderdelen van mijn werkzaamheden onder mijn verantwoordelijkheid en toezicht door één van mijn kantoorgenoten mag laten uitvoeren. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik mij alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal ik handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien ik het verantwoord en/of wenselijk acht, dat ik mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden door anderen (deurwaarder uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal ik dat niet doen dan na van u verkregen toestemming.
 4. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Opzeggen van de opdracht

 1. U kunt de opdracht steeds opzeggen.
 2. Ik kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen en ik op redelijke gronden niet bereid ben de opdracht volgens uw wensen uit te voeren. In beide gevallen, zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken

 1. Met u is besproken dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.
 2. Het honorarium bedraagt € [..bedrag..] per uur, exclusief belaste en onbelaste verschotten en omzetbelasting. Verschotten zijn de voor u door mij gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureursalaris en bureaukosten (porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke). De bureaukosten bedragen [..percentage..] van het geldende uurtarief.
 3. Ik zal u tijdig waarschuwen indien het honorarium een bedrag van € [..bedrag..] exclusief verschotten en omzetbelasting dreigt te gaan overschrijden. In dat geval zullen u en ik overleg hebben over de voortzetting of een tussentijdse beëindiging van de opdracht. Het resultaat van dit overleg zal door mij schriftelijk aan u worden bevestigd. Indien u niet binnen [..aantal dagen..] dagen na de ontvangst van bedoelde schriftelijke bevestiging op de inhoud daarvan heeft gereageerd, wordt die geacht een juiste weergave te zijn van het resultaat van bedoeld overleg.
 4. De advocaat zal het overeengekomen bedrag bij de aanvang van zijn werkzaamheden declareren en de verschotten zodra die aan hem in rekening zijn gebracht, dan wel voor hem zijn ontstaan. .
 5. De declaraties dienen door u binnen [.. aantal dagen..] dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Indien u de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te uwen laste.

Aansprakelijkheid

Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Geschillenregeling Advocatuur

 1. Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan mij kenbaar maakt. Slaag ik er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratie-geschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van en zakelijk cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
 2. Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is als bijlage aan deze brief gehecht.
 3. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van deze brief.

Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem
 3. Indien ik als eisende partij optreed, zal ik in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor u in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geďnformeerd te hebben en verzoek u vriendelijk om één exemplaar van deze brief voor akkoord te tekenen en in bijgevoegde voorgefrankeerde enveloppe naar mijn kantoor terug te zenden.

Ik dank u voor uw opdracht en zal bij de uitvoering daarvan de uiterste zorg besteden.

Met vriendelijke groet,

akkoord met opdrachtbevestiging
………........................................……………handtekening (advocaat)


………........................................……………handtekening (cliënt)

 1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
 2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of -brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 7. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.
 8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
 9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
 10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Valid XHTML 1.0 Transitional | webdesign | www.marioncoenen.nl/webdesignatelier at marioncoenen dot nl